تهران، کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج ، چهارراه ایران خودرو، روبروی همشهری